دیکلوفناک (ژل)

Diclofenac (Gel) • Aclonac
 • Voltaren

  داروهای مسکن ، ضد التهاب و ضد درد ها

  • بیماری های پوست
  • ضددردها و ضدالتهاب ها

   داروی با نسخه

   • درمان موضعی کراتوزهای آکتینیک
   • تسکین دردهای استئوآرتریتی مفاصل و زانوها

   • یک لایه نازک از دارو 2 بار در روز روی موضع مالیده شود.

   • درماتیت تماسی
   • جوش های پوستی
   • پوست خشک و پوسته ریزی

   • از تماس ژل با چشم ها باید اجتناب شود.
   • این دارو روی زخم باز، عفونت ها و درماتیت پوسته ریز نباید استفاده شود.

   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.