دی اتیل کاربامازین

Diethylcarbamazineداروهای ضد کرم

 • بیماری های عفونی و انگلی

  داروی با نسخه

  Scored Tablets: 50 mg

   


  • فیلاریازیس
  • اسکاریازیس
  • ائوزینوفیلی تروپیکال

  فیلاریازیس

  • بالغین: 2 mg/kg  از راه خوراکی، سه بار در روز بلافاصله بعداز غذا، به‌مدت 3 تا 4 هفته تجویز می‌شود.

  اسکاریازیس

  • بالغین: در بیماران سرپایی، روزانه 13 mg/kg  از راه خوراکی به‌مدت 7 روز تجویز می‌شود.
  • کودکان: 6-10 mg/kg  از راه خوراکی، سه بار در روز به‌مدت 7 تا 10 روز تجویز می‌شود. در بعضی موارد مقاوم ممکن است تجویز دوبارة 10 mg/kg  سه بار در روز ضروری باشد. 

  ائوزینوفیلی تروپیکال

  • بالغین: روزانه 13 mg/kg  از راه خوراکی، به‌مدت 7 تا 10 روز تجویز می‌شود.

  گروه D:
  به دنبال مصرف آن شواهدی مبنی بر بروز خطر برای جنین انسان گزارش شده است. اما در صورت لزوم و نبود داروی مناسب دیگر می توان از این دارو در زمان بارداری استفاده کرد.


  از مشتقات پی‌پرازین است.


  دفع: متابولیتهای این دارو از راه ادرار دفع می‌شوند.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.