راسبوریکاز

Rasburicase • Fasturtec
 • Elitek

  • بیماری های خون و سرطان

   داروی با نسخه

   Injection: 1.5mg


   • برای درمان افزایش اسیداوریک خون در بیماران مبتلا به لوسمی، لنفوم و تومورهای بدخیم جامد مصرف می شود.

   • مقدار 200mcg/kg/day به مدت حداکثر 7 روز بسته به غلظت پلاسمایی اسیداوریک تزریق وریدی می شود.

   • درصورت وجود سابقه همولیتیک
   • متهموگلوبینمی
   • کمبود آنزیم گلوکز 6 فسفات دهیدروژناز

   • خیز محیطی
   • اسهال
   • یبوست
   • دردهای شکمی
   • افزایش بیلی روبین خون
   • واکنش های حساسیتی
   • آریتمی فوق بطنی
   • افزایش فسفات خون
   • کم خونی همولیتیک

   گروه C:                
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.