روغن اتیودیزد

Ethiodized Oil • عوامل تشخیصی

  داروی با نسخه

  Injection: 10 ml

   


  • عکس برداری از رحم و لوله‌های رحمی
  • تشخیص تومورها و سایر اختلالات داخل لوله و گردن رحم
  • عکس برداری از سیستم لنفاوی

  پرتونگاری از رحم و لوله‌های رحمی

  • بالغین:5ml  از دارو تحت فشار به داخل رحم و لوله‌ های آن تزریق می‌شود. در صورتیکه لوله های رحم پس از عکس برداری پر به نظر برسند نتیجه مطلوب است. در صورت لزوم تا 2 میلی لیتر دیگر نیز می توان استفاده نمود.

   

  پرتونگاری مجاری لنفاوی

  • بالغین:ابتدا، یک مجرای لنفاوی انتخاب و یک کانول به داخل آن برده می‌شود. تزریق با سرعت 0.2-0.1 ml/min  شروع می‌شود. بعد از پیگیری با فلوروسکوپی یا رادیوگرافی‌های مکرر، پس‌ از تزریق 2-1 ml می توان جای مناسب فرو بردن سوزن را یافت. در صورت وجود انسداد مجرای لنفاوی، تجویز دارو باید فوراً متوقف شود. اگر تزریق رضایت‌ بخش باشد 8-6 ml  دیگر تزریق می‌شود. پس‌ از اینکه ثابت شد دارو وارد کانال توراسیک شده است، باید آزمایش را خاتمه داد. 

   

  کودکان

  • حداکثر 0.25 ml/kg  یا 6-1 ml  

  • پرتونگاری برونش ها
  • داخل عروقی یا داخل نخاعی

  • واکنش های حساسیتی
  • تشدید بیماری التهابی حاد لگن
  • وخیم شدن خیز لنفاوی (موقتی)

  می تواند نتیجه آزمایش عمل غده تیروئید را تغییر دهد.


  گروه D:
  به دنبال مصرف آن شواهدی مبنی بر بروز خطر برای جنین انسان گزارش شده است. اما در صورت لزوم و نبود داروی مناسب دیگر می توان از این دارو در زمان بارداری استفاده کرد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.