روپیواکائین

Ropivacaineبی حس کننده های موضعی

 • داروهای بیهوشی و بی حسی

  داروی با نسخه

  Injection: 2mg/ml, 5mg/ml


  • جهت بی حسی موضعی حین جراحی
  • کنترل درد حاد

  • برای بی حسی در جراحی جهت انسداد اپی دورال کمری 200-113 میلی گرم
  • جهت بلوک اپی دورال سینه ای 113-38 میلی گرم
  • جهت انسداد عصبی 300-255 میلی گرم
  • برای انسداد منطقه ای 225-7.5 میلی گرم

  • در بافت ملتهب یا عفونی نباید تزریق شود.

  • عوارض مربوط به سیستم عصبی: احساس سرخوشیریال احساس سبکی در سر همراه با گیجی، بی حسی زبان، بی قراری، سردرد، تهوع، افت تنفسی، کما
  • عوارض مربوط به سیستم قلبی عروقی: دپرسیون میوکارد قلب، وازودیلاسیون محیطی، برادی کاردیف آریتمی، ایست قلبی، تب

  • احتمال دپرسیون قلب در مصرف همزمان داروهای آنتی آریتمی با روپیواکائین افزایش می یابد.

  گروه B
  در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.