رینگر لاکتات

Ringer Lactateالکترولیت ها

 • ویتامین ها، مینرال ها و الکترولیت ها

  داروی با نسخه

  Infusion: (Na+ 130mEq + Ca2+ 3mEq+ K+ 4mEq + Cl- 109mEq + Lactate28mEq)/L


  • برقرار کردن‌ مجدد تعادل‌ آب‌ و الکترولیت‌  بدن‌ ، بخصوص‌ قبل‌ و بعد از جراحی‌ 

  مقدار مصرف‌ این‌ فرآورده‌ با توجه‌ به‌ شرایط  بالینی‌ بیمار و پاسخ‌ آزمایشات‌ تنظیم‌ می‌شود.


  • بیماران‌ مبتلا به‌ خیز
  • آلکالوز متابولیک‌
  • اسیدوز ناشی‌ از اسید لاکتیک‌ 
  • افزایش‌  پتاسیم‌ و کلسیم‌ خون‌ 

  نام شرکت

  کشور سازنده

  اشکال دارویی

  نام ژنریک

  شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران

  Iran

  Injection Solution

  Ringer Lactate

  داروسازی شهید قاضی

  Iran

  Injection Solution

  Ringer Lactate

  داروسازی شهید قاضی

  Iran

  Injection Solution

  Ringer Lactate


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.