زینون-133

133Xenonرادیو دارو

 • رادیوایزوتوپ ها
 • عوامل تشخیصی

  داروی با نسخه

  Gas: (10 -20)mCi


  • بررسی تهویه ریوی

  بزرگسالان:

  • مقدار 20-10 میلی کوری به صورت استنشاقی از طریق سیستم تنفسی بسته مصرف می شود. هوای بازدم جمع اوری می شود.
  • مقدار 2 میلی کوری مصرف می شود.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.