ساخارین

Saccharin • Saccharin Sodium

  عوامل تغذیه ای و ویتامین ها (مکمل ها)

  • ویتامین ها، مینرال ها و الکترولیت ها

   داروی با نسخه

   Pellet: 13-16 mg


   • ساخارین‌ بعنوان‌ شیرین‌ کننده‌ مصرف‌ می‌شود و قدرت‌ شیرین‌ کنندگی‌ آن‌ در حدود 300 برابرسوکروز است‌.

   بندرت‌ واکنش‌ های‌ حساسیت‌ مفرط و حساسیت‌ به‌ نوربا مصرف‌ ساخارین‌ گزارش‌ شده‌ است‌.


   ساخارین‌ بسهولت‌ از مجرای‌ گوارش‌ جذب‌ می‌شود و تقریبا به صورت‌ دست‌ نخورده‌ طی‌ 48ـ24 ساعت‌ از طریق‌ ادرار دفع‌ می‌شود.


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.