ساپروپترین

Sapropterinداروهای متفرقه

 • سایر داروها

  داروی با نسخه

  • در درمان فنیل کتونوری که به BH4 پاسخ نداده باشد، مصرف می شود.


  • مقدار شروع 10mg/kg/day است که یک ماه پس از مصرف بر اساس سطح خونی فنیل آلانین مقدار دارو تنظیم می شود. مقدار معمول 20-5 است.

  • سردرد
  • آب ریزش بینی
  • تهوع
  • استفراغ
  • اسهال
  • نوتروینی
  • سرفه
  • احتقان بینی

  • ممکن است منجر به تشدید عوارض جامبی لوودوپا گردد
  • متوتروکسات می تواند سطح خونی آن را کاهش دهد

  • بهتر است با غذا مصرف شود

  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.