سایمتیکون

Simethicone • D-Gas
 • Dicolic
 • Dimetin
 • Salinal
 • Dimetimex
 • Flatugel
 • Genithicone
 • Simotex

  • بیماری های گوارشی

   داروی بدون نسخه

   • Capsule: 125mg, 180mg
   • Tablet (Chewable): 40 mg
   • Drop: 40mg/ml

   • نفخ‌ و درد شکمی ناشی از تجمع گاز در دستگاه گوارش


   • بالغین: mg 40-125 بعد از هر غذا و قبل از خواب
   • کودکان: mg 20-40 بعد از هر غذا و قبل از خواب

   حساسیت مفرط نسبت به دارو.


   • آروغ
   • دفع گاز از رکتوم

   مورد خاصی گزارش نشده است.


   این دارو در بسیاری از ترکیبات آنتی‌ اسید موجود است.


   گروه C:                
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   مکانیسم اثر:

   اثر ضد‌ نفخ: این دارو با کاهش کشش سطحی حباب‌های هوا مانع تشکیل آنها ‌می‌شود.


   • نیمه عمر: ناشناخته.
   • دفع: از راه مدفوع دفع ‌می‌شود.

   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.