سدیم یداید با ید 125

125I- Sodium Iodide • بیماری های خون و سرطان
 • رادیوایزوتوپ ها
 • عوامل تشخیصی

  داروی با نسخه

  Capsule: (0.281 -0.878)mCi


  • تشخیص ناهنجاری تیروئید
  • درمان موضعی سرطان ها

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.