سدیم یدید- 123

123I-Iodide Sodium • رادیوایزوتوپ ها
 • عوامل تشخیصی

  داروی با نسخه

  • Capsule:(0.1, 0.2) mCi
  • Solution:2mCi/ml

  • ارزیابی تشخیصی غده تیروئید (عملکرد و مرفولوژی تیروئید)

  • بالغین: 400-100 میکروکوری 
  • کودکان: 50-10 میکروکوری

  • تهوع 
  • استفراغ
  • درد قفسه سینه
  • تاکی کاردی
  • خارش پوست
  • کهیر
  • جوش

  • از مصرف داروهایی که برداشت ید را از غده تیروئید کاهش می دهند شامل نمک های حاوی ید، داروهای تیروئید، ضدتیروئید و آمیودارون خودداری شود.
  • بیمار نباید 4 هفته قبل از مصرف سدیم یدید داروهای حاجب اشعه مصرف کرده باشد.
  • لیتیم برداشت ید را افزایش می دهد.

  شیردهی باید تا 36 ساعت بعد از مصرف ید-123 قطع شود.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.