سورفکتانت

Surfactantداروهای کاهش دهنده کشش سطحی در ریه (سورفکتانت ها)

 • بیماری های تنفسی

  داروی با نسخه

  Injection: 27 mg/ml


  • درمان و پیشگیری از سندروم زجر تنفسی در نوزادان نارس

  • مقدار 5ml/kg تجویز می شود که در صورت نیاز می تواند تا ماکسیمم 4 دوز در طول 5 روز اول تولد نوزاد تکرار شود.

  • در خونریزی فعال ریوی

  • احتمال بروز تغییرات همودینامیک منجر به خونریزی داخل جمجمه ای و خونریزی ریوی وجود دارد.
  • عفونت
  • برادی کاردی گدرا
  • کاهش اکسیژناسیون
  • ریفلاکس از لوله داخل تراشه ای
  • آپنه
  • هیپوکربی
  • انقباض عروقی
  • تشنج
  • رنگ پریدگی

  • امکان انسداد لوله تراشه توسط ترشحات خلطی وجود دارد.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.