سکرتین

Secretin • عوامل تشخیصی

  داروی با نسخه

  (Injection: 100U (20mcg


  • تحریک ترشحات لوزالمعده
  • تشخیص اختلال ترشح اگزوکرین لوزالمعده
  • تحریک ترشح گاسترین در تشخیص گاسترینوما

  • برای تحریک ترشح لوزالعمده mcg/kg 0.2
  • برای تحریک ترشح گاسترین mcg/kg 0.4

  • حساسیت مفرط
  • پانکراتیت حاد

  • تهوع
  • ناراحتی شکم

  مصرف داروهای آنتی‌کولینرژیک، ترشحات پانکراس و ترشحات تحریک شده با این دارو را کاهش می‌دهد.


  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  مصرف این دارو در دوران شیردهی باید با احتیاط صورت گیرد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.