سیتاگلیپتین

Sitagliptin • Ziptin
 • Sitavix
 • Januvia
 • Januvex
 • Januptin

  داروهای ضد دیابت

  • بیماری های غدد درون ریز- هورمون ها

   داروی با نسخه

   Tablet: 25mg, 50mg


   • مقدار مصرف معمول این دارو 100mg/day است

   • در صورت وجود کتواسیدوز نباید مصرف شود.

   • اختلالات گوارشی
   • تورم اندام ها
   • عفونت دستگاه تنفسی

   گروه B
   در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


   نام ژنریک

   نام تجاری

   اشکال دارویی

   دوز

   کشور سازنده

   نام شرکت

   Sitagliptin

   Sitavix

   Tablet

   50mg

   Iran

   داروسازی اسوه

   Sitagliptin

   Ziptin

   Tablet

   100mg

   Iran

   داروسازی عبیدی

   Sitagliptin

   Januptin

   Tablet

   100mg

   Iran

   داروسازی سبحان دارو


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.