فاموتیدین+کلسیم کربنات+منیزیوم هیدروکساید

Famotidine+Calcium Carbonate+Mangnesium Hydroxide • بیماری های گوارشی

  داروی با نسخه

  Tablet (Chewable): Famotidine 10mg +Calcium Carbonate 800mg+MagnesiumHydroxide 165mg


  • درمان زخم دوازدهه
  • زخم معده فعال
  • حالات بیمارگونه ترشح مازاد اسید معده


  درمان با یک قرص همراه غذا و هنگام خواب آغاز و برحسب پاسخ بیمار تنظیم می گردد.


  • احتمال بروز حالات عصبی تحریکی
  • تهوع 
  • سردرد
  • سرگیجه

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.