فروس + گلایسین + فولیک اسید

Ferrous + Glycine + Folic Acid • Cofol
 • Ferfol
 • Ferfolic

  محصولات خون، افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز

  • بیماری های خون و سرطان

   داروی با نسخه

   Capsule: 80 mg Fe 2+ + Folic Acid 1 mg


   • پیشگیری از فقر آهن 
   • کمبود اسیدفولیک

   پیشگیری از فقر آهن و کمبود اسیدفولیک

   • بالغین : روزانه یک قرص از راه خوراکی تجویز می‌شود.
   • جهت اطلاعات بیشتر به داروهای Ferrous Sulfate و Folic Acid مراجعه نمائید.

   جهت اطلاعات بیشتر به داروهای Ferrous Sulfate و Folic Acid مراجعه نمائید.


   جهت اطلاعات بیشتر به داروهای Ferrous Sulfate و Folic Acid مراجعه نمائید.


   جهت اطلاعات بیشتر به داروهای Ferrous Sulfate و Folic Acid مراجعه نمائید.


   جهت اطلاعات بیشتر به داروهای Ferrous Sulfate و Folic Acid مراجعه نمائید.


   جهت اطلاعات بیشتر به داروهای Ferrous Sulfate و Folic Acid مراجعه نمائید.


   جهت اطلاعات بیشتر به داروهای Ferrous Sulfate و Folic Acid مراجعه نمائید.


   جهت اطلاعات بیشتر به داروهای Ferrous Sulfate و Folic Acid مراجعه نمائید.


   جهت اطلاعات بیشتر به داروهای Ferrous Sulfate و Folic Acid مراجعه نمائید.


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.