فریک اکساید

Ferric Oxide Saccharated • Ferrivenin
 • Ferrovon
 • Ferrum Hausmann
 • Unifer
 • Venofer

  عوامل تغذیه ای و ویتامین ها (مکمل ها)

  • ویتامین ها، مینرال ها و الکترولیت ها

   داروی با نسخه

   Injection: 20 mg/ml


   آنمی فقر آهن

   • بالغین : روزانه 100-200 mg  از راه وریدی تجویز می‌شود. حداکثر دوزاژ روزانة دارو، 300 mg  (معادل 120 mg  آهن) است.
   • جهت اطلاعات بیشتر به داروی  Ferrous Sulfate  مراجعه نمائید.

   • جهت اطلاعات بیشتر به داروی  Ferrous Sulfate  مراجعه نمائید.

   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.