فسفوسیستئامین

Phosphocysteamine • Phosphocysteamine

  داروهای متفرقه

  • سایر داروها

   داروی با نسخه

   • فسفوسیستئامین سنتز گلوتاتیون را تسهیل نموده
   • سطح سیستین داخل سلولی را کاهش می دهد.

   • بزرگسالان: مقدار 2g/day در 4 نوبت منقسم همراه یا پس از غذا مصرف می شود.
   • کودکان: مقدار 1/3day/g/m2 در 4 نوبت منقسم مصرف می شود.

   • در طول مصرف دارو، سطح سیستین لوکوسیت باید بررسی شود.

   گروه B
   در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


   Capsule: 150mg
   Powder: 150 mg


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.