فنوکسی بنزامین

Phenoxybenzamine • Dibenzyline
 • Benzamine
 • Dibenzyran

  • بیماری های غدد درون ریز- هورمون ها
  • بیماری های کلیوی و مجاری ادراری

   داروی با نسخه

   • کنترل حملات افزایش فشار خون و تعریق در درمان فئوکروموسیتوم
   • درمان علایم اداری در هیپرتروفی خوش خیم پروستات

    بزرگسالان‌ :

   • برای کاهش فشار خون در فئوکروموسیتوم، در روز شروع مقدار 10 میلی گرم 2 بار در روز و براساس پاسخ بیمار یک روز در میان 10 میلی گرم افزایش می یابد. مقدار نگهدارنده 20-40 میلی گرم دو تا سه بار در روز می باشد.
   • برای درمان هیپرتروفی خوش خیم پروستات 10-20 میلی گرم در روز تجویز می شود.

    کودکان‌:

   • برای کاهش فشارخون در فئوکروموسیتوم، درمان با 0.2 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم و یا 6mg/ m2 شروع و تا حداکثر 10 میلی گرم در روز افزایش می یابد. مقدار دارو در فواصل چهار روز به تدریج و تا کسب نتیجه ی مطلوب قابل افزایش است. مقدار نگهدارنده دارو 0/4-1/2 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم در روز طی 3-4 نوبت منقسم می باشد. 

   • هنگامی که  کاهش فشارخون برای بیمار خطرناک است. 
   • سابقه‌ حوادث‌ مغزی‌ ـ عروقی‌
   • در طول‌ دوره‌ بهبود پس‌ از انفارکتوس‌ میوکارد 

   • کنفوزیون
   • ضعف
   • خواب‌آلودگی
   • سردرد
   • تاکیکاردی
   • هیپوتانسیون شدید
   • میوز
   • خشکی مخاط بینی
   • خشکی دهان
   • مهار انزال

   • اثر دوپامین و فنیل‌افرین را کاهش می‌دهد. 
   • همراه با سایر داروهای کاهنده فشارخون، ممکن است باعث کاهش شدید فشارخون شود.

   • همراه با غذا یا شیر میل کنید.
   •  با مصرف‌ غذای‌ زیاد، ورزش‌ و قرار گرفتن‌ در هوای‌ گرم‌، اثر کاهنده‌  فشارخون‌ دارو ممکن‌ است‌ تشدید شود.
   • از تغییر وضعیت ناگهانی پرهیز نمایید.
   • تپش قلب، خشکی مخاط بینی و اختلال در انزال با ادامه مصرف بهتر خواهد شد.

   گروه C:                
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   ترشح این دارو در شیر مادر ثابت نشده و عوارضی نیز برای آن گزارش نشده است،با احتیاط مصرف شود.


   نحوه اثر ضد فشارخون: 

   به‌طور برگشت‌ناپذیر به گیرنده های آلفا ـ آدرنرژیک متصل شده و اثر کاتکولامین‌ها را مهار می‌کند. 


   • نیمه عمر: 24 ساعت
   • دفع : در کبد متابولیزه‌ می‌شود و درادرار و صفرا دفع‌ می‌شود.

   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.