فومپیزول

Fomepizoleآنتی دوت ها، شلات کننده ها و آنتاگونیست ها

 • پادزهرها

  داروی با نسخه

  Injection: 1g/ml


  • در درمان مسمومیت با متانول یا اتیلن گلیکول به تنهایی یا همراه با همودیالیز

  • برای درمان مسمومیت با اتیلن گلیکول یا متانول مقدار 15 mg/kg از دارو در 100 میلی لیتر سدیم کلراید تزریقی یا دکستروز 5% رقیق و طی زمان حداقل 30 دقیقه در ابتدا انفوزیون وریدی می شود. سپس هر 12 ساعت 10mg/kg برای 4 نوبت مطابق توضیح داده شده رقیق و انفوزیون می گردد.
  • بعد از این مرحله، مقدار 15mg/kg هر 12 ساعت انفوزیون وریدی تکرار می شود تا زمانی که غلظت سرمی اتیلن گلیکول یا متانول به کمتر از 20mg/dl کاهش یابد و یا بیمار بدون علامت شده و اسیدوز آن از بین برود.
  • در بیماران تحت همودیالیز، در شروع دیالیز اگر بیش از 6 ساعت از مصرف آخرین دارو گذشته باشد، باید همزمان با شروع هر دیالیز مقدار مصرف بعدی مصرف دارو طبق برنامه انفوزیون وریدی شود و سپس طی همودیالیز هر 4 ساعت یک بار تکرار شود.
  • در زمان پایان همودیالیز نیز اگر کمتر از یک ساعت از آخرین تجویز دارو گذشته باشد لازم به تجویز مجدد دارو نیست، ولی اگر بین 1-3 ساعت از آخرین تجویز دارو گذشته باشد، مقدار مصرف بعدی طبق برنامه انفوزیون وریدی می شود.

  • سردرد
  • تهوع و یا استفراغ
  • گیجی
  • خواب آلودگی
  • اشکال در حس چشایی
  • درد شکمی
  • اسهال
  • کاهش فشار خون
  • تاکی کاردی
  • واکنش های حساسیت مفرط
  • افزایش آنزیم های کبدی

  • این دارو می تواند حذف اتانول که معمولا همراه با تیلن گلیکول یا متانول مصرف می شود و یا در درمان مسمومیت با این عوامل تجویز می شود را به میزان 40% کاهش دهد.
  • همچنین اتانول نیز ممکن است حذف این دارو از بدن را 50% کم کند.

  • بیماران از نظر عوارض آلرژیک باید تحت نظر بوده و در صورت بروز واکنش های آلرژیک، تجویز دارو باید بلافاصله قطع شود.
  • محلول رقیق شده دارو در سدیم کلراید تزریقی یا دکستروز 5% تزریقی باید طی 24 ساعت مصرف شود.
  • چون این دارو توسط همودیالیز از بدن خارج می شود ، فواصل مصرف دارو در بیماران تحت همودیالیز باید به هر 4 ساعت یک بار تقلیل یابد.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.