لوودوپا- بی

Levodopa -Bدوپامینرژیک ها

 • بیماری های اعصاب و روان

  داروی با نسخه

  • (Tablet: 62.5mg (Levodopa 50mg +Benserazide 12.5mg
  • (Tablet: 125mg (Levodopa 100mg +Benserazide 25mg
  • (Tablet: 250mg (Levodopa 200mg +Benserazide 50mg

  • در بیمارانی که تحت درمان با لوودوپا نیستند، ابتدا 100 میلی گرم لوودوپا و 25 میلی گرم بنزرازید دو بار در روز مصرف می شود. مقدار مصرف بهینه دارو در روز 400-800 میلی گرم لوودوپا و 100-200 میلی گرم بنزرازید در 4-6 نوبت منقسم است. به عنوان نگهدارنده 200 میلی گرم  لوودوپا و 50 میلی گرم بنزرازید مصرف می شود.
  • در بیمارانی که تحت درمان با لوودوپا هستند، ابتدا با 15% مقدار مصرف روزانه لوودوپا، درمان شروع می شود که در 4-6 نوبت منقسم باید مصرف شود. به عنوان نگهدارنده 200 میلی گرم لوودوپا و 50 میلی گرم بنزرازید مصرف می شود.

  • کاهش حرکلت بدن
  • حرکت غیرعادی پلک چشم
  • حرکلت غیرارادی عضلات صورت
  • افسردگی
  • دیسکینزی
  • لرزش عضلات
  • حملات سایکوتیک
  • آگرانولوسیتوز
  • آنژین صدری
  • آریتمی
  • تشنج
  • اشکال در بلع
  • زخم دوازدهه
  • تغییرات ECG
  • برافروختگی
  • خونریزی گوارشی
  • اسپاسم عضلات گردن و پشت
  • کاهش فشار خون
  • لکوپنی
  • فلبیت
  • افت فشار خون وضعیتی

  • مصرف همزمان داروهای کاهنده فشار خون با این ترکیب ممکن است منجر به کاهش شدید فشار خون شود.
  • داروهای مقلد سمپاتیک در بیماراننی که تحت درمان با این دارو هستند، منع شده است.

  ممکن است برای دست یابی به پاسخ درمانی مطلوب، چند هفته تا چند ماه وقت نیاز باشد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.