لوودوپا -سی

Levodopa -C • Sinemet CR
 • Rytary
 • Parkin C
 • L-Doram-C
 • Isicom

  دوپامینرژیک ها

  • بیماری های اعصاب و روان

   داروی با نسخه

   • Tablet: Levodopa 100mg + Carbidopa 10 mg
   • Tablet: Levodoa 100mg + Carbidopa 25 mg
   • Tablet:Levodopa 250mg + Carbidopa 25 mg
   • (Tablet Extended Release(:Levodoa 100mg + Carbidopa 25 mg
   • (Tablet Extended Release(:Levodoa 200mg + Carbidopa 50 m

   • برای بیمارانی که قبلا لوودوپا دریافت نکرده اند،  در ابتدا به‌ میزان‌ 100میلی‌گرم‌ لوودوپا همراه‌ با 10میلی‌گرم‌ کاربی‌دوپا 3-4 بار در روز یا 100 میلی گرم لوودوپا و 25 میلی گرم کاربی دوپا 3 بار در روزمصرف می‌شود سپس مقدار مصرف برحسب نیاز و تحمل بیمار هر یک یا دو روز افزایش می یابد.
   • بیمارانی که از قبل لوودوپا مصرف کرده اند، باید 12 ساعت قبل از شروع درمان با این دارو، مصرف لوودوپا را قطع کنند.
   • در بیمارانی که به کمتر از 1.5 گرم در روز لوودوپا نیاز دارند، ابتدا 100 میلی گرم لوودوپا و 10 میلی گرم کاربی دوپا یا 100 میلی گرم لوودوپا و 25 میلی گرم کاربی دوپا سه یا چهار بار در روز مصرف می شود.سپس مقدار مصرف برحسب نیاز و تحمل بیمار هر یک یا دو روز افزایش می یابد.
   • در بیمارانی که به میزان بیشتر از 1.5 گرم در روز لوودوپا نیاز دارند ابتدا 250 میلی گرم لوودوپا و 25 میلی گرم کاربی دوپا سه یا جهار بار در روزمصرف می شود.سپس مقدار مصرف برحسب نیاز و تحمل بیمار هر یک یا دو روز افزایش می یابد.

   • بی اشتهایی
   • تهوع و یا استفراغ
   • بی خوابی
   • اضطراب
   • افت فشار خون وضعیتی
   • گیجی
   • تپش قلب
   • آریتمی
   • قرمز رنگ شدن ادرار و سایر مایعات بدن
   • حرکات غیر ارادی و غیر طبیعی
   • هیپومانیا
   • سایکوز
   • افسردگی
   • خواب آلودگی
   • سردرد
   • برافروختگی
   • تعریق
   • خونریزی دستگاه گوارش
   • نوروپاتی محیطی

   • مصرف‌ توام‌ این‌ دارو با هوشبرهای‌ استنشاقی‌ مانند هالوتان‌ با  خطر آریتمی‌ همراه‌ است.
   • مصرف‌ توام‌ این‌ دارو با داروهای‌ ضد افسردگی‌ (مهارکننده‌ آنزیم‌ مونوآمینواکسیداز) منجر به‌ افزایش‌ فشار خون‌ می‌گردد.
   • مصرف همزمان هالوپریدول، فنوتیازین ها و تیوگزانتین ها با لوودوپا ممکن است سبب آنتاگونیزه شده اثرات لوودوپا شود.

   • درمان‌ با این‌ دارو را باید با مقادیر کم‌ شروع‌ نمود و به‌ صورت‌ تدریجی‌ مقادیردارو را افزایش‌ داد (با فواصل‌ 2 تا 3 روز).
   • مقدار مصرف‌ نهایی‌ معمولا بر اساس‌ افزایش‌ تحرک‌ بیمار از یک‌ طرف‌ وعوارض‌ جانبی‌ محدود کننده‌ داروی‌ مصرفی‌ از طرف‌ دیگر تعیین‌ می‌شود.
   •  تهوع‌ و استفراغ‌ ندرتا باعث‌ محدودیت‌ در مقدار داروی‌ دریافتی‌ می‌شوند.مصرف‌ دارو بعد از غذا تحمل‌ آن‌ را بهترمی‌کند.

   نام شرکت

   کشور سازنده

   دوز

   اشکال دارویی

   نام تجاری

   نام ژنریک

   البرز دارو

   iran

   110mg

   Tablet

   Parkin C

   Levodopa - C

   البرز دارو

   Iran

   250/25mg

   Tablet250mg

   Parkin C Forte

   Levodopa - C

   جالینوس

   Iran

   100/25mg

   Tablet 125mg

   Levodopa-C-Jalinous

   Levodopa - C

   جالینوس

   Iran

   100/10MG

   Tablet110mg

   Levodopa-C-Jalinous

   Levodopa - C

   جالینوس

   Iran

   250/25mg

   Tablet

   Levodopa-C Forte-Jalinous

   Levodopa - C

   راموفارمین

   Iran

   110mg

   Tablet

   L-Doram-C

   Levodopa - C

   راموفارمین

   Iran

   110mg

   Tablet

   L Dorma- C

   Levodopa - C

   راموفارمین

   Iran

   250mg

   Tablet

   L Dorma- C Forte

   Levodopa - C

   Desitin

   Germany

   250/25mg

   Tablet

   Isicom250

   Levodopa/Carbidopa

   Desitin

   Germany

   100/25mg

   Tablet

   Isicom100

   Levodopa/Carbidopa


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.