لوکوورین

Leucovorin • بیماری های خون و سرطان

  داروی با نسخه

  Injection: 3mg/ml, 125mg/ml, 30mg


  • سرعت بخشیدن به بهبود موکوزیت و سرکوب مغز استخوان ایجاد شده پس از مصرف متوترکسات

  ابتدا 15 میلی گرم تزریق می شود. این مقدار هر 6 ساعت (برای 24 ساعت) تکرار می گردد. تجویز دارو 24-12 ساعت پس از انفوزیون متوترکسات شروع می شود.


  • واکنش آلرژیک بعد از تجویز خوراکی یا وریدی اسید فولیک
  •  آنمی تشخیص داده نشده

  • راش
  • خارش
  •  اریتم
  • ویزینگ

  مصرف این دارو اثرات ضدتشنجی باربیتوراتها، فنی‌توئین یا پریمیدون را کاهش می‌دهد.


  • هنگام مصرف دارو به عنوان آنتی‌ دوت متوتروکسات حداقل 4 لیتر مایع در روز مصرف نماید.
  • مواد غذایی حاوی اسید فولیک (پروتئینهای گوشت، باقلای خشک، سبزیجات) بیشتر مصرف نمایید.

  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  ترشح این دارو در شیر ثابت نشده است. مصرف این دارو در دوران شیردهی باید با احتیاط صورت گیرد. 


  مکانیسم اثر:

  برگشت اثر آنتاگونیستهای اسید فولیک: این دارو شکل احیا شده اسید فولیک است که به احیاشدن توسط آنزیم دی هیدروفولات ردوکتاز نیاز ندارد و مهار آنزیم فوق توسط آنتا‌گونیستهای اسید فولیک اثری روی این دارو ندارد.


  • نیمه عمر: 3/5  ساعت.
  • دفع: متابولیت‌های این دارو از راه ادرار دفع می‌شوند.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.