لیدوکائین (سیستمیک) (2)

Lidocaine (Systemic) • Lidopine
 • Persocaine
 • Xylopen
 • Lignodic
 • Xylex

  • داروهای بیهوشی و بی حسی

   داروی با نسخه

   • (Carpool: 2% (Lidocaine 20mg + Epinephrine 12.5 mcg/ml
   • Injection: (Lidocaine 10mg +  Epinephrine 5mcg) /ml
   • Injection: 1%, 2%
   • Carpool: 2%
   • Infusion: 4%, 20%
   • Injection: 5%+Dextrose 7.5%
   • Gel: 2%
   • Injection (Intraspinal): 5%

   • انسداد سیستم عصبی مرکزی (اپی دورال در ناحیه کمر یا دمی) و زیرعنکبوتیه
   • انسداد عصب یا انفیلتراسیون دندان
   • انفیلتراسیون موضعی
   • انسداد عصبی محیطی
   • انسداد سمپاتیک 

   بالغین:

   • در انفیلتراسیون برای بی حسی از طریق تزریقی بر حسب وزن بیمار و نوع عمل جراحی حداکثر 200 میلی گرم تجویز می شود.
   • در بی حسی وریدی منطقه ای: 300-50 میلی گرم
   • بی حسی جلدی: 300-50 میلی گرم
   • در دندانپزشکی: 100-20 میلی گرم از محلول 2 درصد
   • در بی حسی بین دنده ای: 30 میلی گرم از محلول 1 درصد
   •  بی حسی قسمت تحتانی نخاع و زایمان طبیعی: 50 میلی گرم از لیدوکائین
   • سزارین و زایمان هایی که به دستکاری داخل رحم نیاز دارد: 75 میلی گرم از لیدوکائین
   • بی حسی در جراحی شکم: 100-75 میلی گرم
   • بی حسی قست تحتانی نخاع در زایمان طبیعی با استفاده از فرآورده حاوی دکستروز: 50 میلی گرم از لیدوکائین به صورت محلول 5 درصد
   • سزارین و اعمالی که نیاز به دستکاری داخل رحم دارند با استفاده از فرآورده حاوی دکستروز: 75 میلی گرم از لیدوکائین به صورت محلول 5 درصد
   • جراحی شکم با استفاده از فرآورده حاوی دکستروز: 100-75 میلی گرم لیدوکائین به صورت محلول 5 درصد
   • بی حسی دندان با استفاده از فرآورده حاوی اپی نفرین: 100-20 میلی گرم از لیدوکائین از محلول 2 درصد

    

   کودکان:

   • برای انفیلتراسیون موضعی تا mg/kg 4.5 و برای بی حسی منطقه ای وریدی تا mg/kg 3 از محلول 0.5-0.25 درصد
   • در بی حسی نخاعی با استفاده از فرآورده حاوی دکستروز در نوزادان و کودکان تا وزن 5 کیلوگرم mg/kg 2.5، با وزن 15-5 کیلوگرم mg/kg 2 و در کودکان با وزن بیش از 15 کیلوگرم mg/kg 1.5
   • در بی حسی دندان با استفاده از فرآورده حاوی اپی نفرین در کودکان mg/kg 4-5 از لیدوکائین یا مقدار واحد 150-100 میلی گرم
   • در انفیلتراسیون موضعی یا انسداد عصبی با استفاده از فرآورده حاوی اپی نفرین mg/kg 7 از لیدوکائین از محلول 1-0.25 درصد

   • بلوک کامل قلبی
   • خونریزی شدید
   • کاهش شدید فشارخون و شوک
   • وجود عفونت در موضعی که برای تزریق کمری در نظر گرفته شده
   • سپتی سمی

   • واکنش های سیستمیک ممکن است به سرعت یا با تاخیر و تا 30 دقیقه پس از تجویز دارو بروز کند.
   • عوارض سیستمیک شامل گیجی، تضعیف تنفسی، تشنج، افت فشارخون و برادی کاردی می باشد.

   • داروهای بتابلاکر احتمال خطر مسمومیت با آن را بالا می برند.
   • سایمیتیدین متابولیسم این دارو را به تاخیر می اندازد و در نتیجه احتمال خطر مسمومیت را افزایش می دهد.
   • مصرف همزمان دروپریدول، هالوپریدول یا فناتیازین ها با لیدوکائین حاوی اپی نفرین ممکن است کارایی ماده منقبض کننده عروق را کاهش دهد.
   • هالوتان، انفلوران و ایزوفلوران ممکن است سبب حساسیت قلب به اثرات مقلد سمپاتیک اپی نفرین شوند. مصرف همزمان این ترکیبات ممکن است سبب آریتمی قلبی گردد.
   • اثرات قلبی - عروقی اپی نفرین در صورت مصرف همزمان با داروهای ضدافسردگی سه حلقه ای یا ماپروتیلین ممکن است تشدید شده و آریتمی، تاکی کاردی و افزایش شدید فشارخون ایجاد گردد.
   • خطر بروز آریتمی قلبی در صورت مصرف همزمان گلیکوزیدهای دیژیتال با لیدوکائین حاوی اپی نفرین ممکن است افزایش یابد.

   به دلیل طولانی بودن زمان بی حسی باید دقت گردد که اعضای بی حس شده مجروح نگردند.


   گروه B:
   در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.