مانیتول

Mannitol • بیماری های کلیوی و مجاری ادراری
 • بیماری های چشم

  داروی با نسخه

  • Injection Solution: 10%
  • Injection Solution: 20%

  • پیشگیری و یا درمان کم ادراری در نارسایی حاد کلیه 
  • درمان ادم مغزی و افزایش فشار داخل جمجمه و فشار داخل چشم
  • تسریع دفع ادراری مواد سمی 
  • پیشگیری از همولیز و افزایش هموگلوبین آزاد خون طی عمل جراحی برداشتن پروستات از راه پیشراه

   بزرگسالان‌: 

  • به‌ عنوان‌ مدر، مقدار 100 ـ 50 گرم‌ به‌ صورت‌ محلول‌ 25 ـ 5 درصد انفوزیون‌ وریدی‌ می‌شود. سرعت‌ انفوزیون‌ باید طوری‌ تنظیم‌ شود که‌ میزان‌ دفع‌ ادرار حداقل‌ 50 ml/hr ـ 30 باشد.
  • دردرمان‌ خیز مغزی‌، افزایش‌ فشار داخل‌ جمجمه‌ و گلوکوم‌، 2 g/kg ـ 0.25 به‌ صورت‌ محلول‌ 25 ـ 15 درصد طی‌ 60 ـ 30 دقیقه‌ انفوزیون‌ می‌شود.
  • برای‌ دفع‌ مواد سمی‌، مقدار 200 ـ 50 گرم‌ به‌ صورت‌ محلول‌ 25 ـ 5 درصد با سرعتی‌ که‌ میزان‌ دفع‌ ادرار حداقل‌ به‌ 500 ml/hr ـ 100 برسد، انفوزیون‌ وریدی‌ شود.

  کودکان:

  •  به‌ عنوان‌ مدر، 0.25-2 g/kg به‌ صورت‌ محلول‌ 20 ـ 15 درصد طی‌ 6 ـ 2 ساعت‌
  • برای‌ درمان‌ خیز مغزی‌، افزایش‌ فشار داخل‌ جمجمه‌ و گلوکوم‌ 1-2 g/kg به‌ صورت‌ محلول‌ 20 ـ 15 درصد طی‌60  ـ 30 دقیقه‌
  •  برای‌ دفع‌ مواد سمی‌، حداکثر 2 g/kg به‌ صورت‌ محلول‌ 10 ـ 5 درصد انفوزیون‌ وریدی‌ می‌شود.

  • نارسایی‌ احتقانی‌ قلب‌
  •  خیز ریوی‌
  • بی‌ ادراری‌ همراه‌ با نکروز حاد کلیوی‌
  • دهیدراسیون‌ شدید
  • خونریزی‌ جمجمه‌ 

  • سردرد
  • کنفوزیون
  • تاکیکاردی
  • درد قفسة سینه
  • نارسایی احتقانی قلب
  • ادم ریوی
  • تاری دید
  •  آب‌ریزش از بینی
  • تشنگی
  • تهوع و یا  استفراغ
  • نارسایی کلیه
  • احتباس ادرار
  • هیپوناترمی
  •  هیپرناترمی
  •  هیپوکالمی
  • هیپرکالمی
  •  دزهیدراتاسیون
  • فلبیت در محل تزریق وریدی

  مصرف‌ همزمان‌ با دیگوکسین‌ ممکن‌ است‌ احتمال‌ بروز مسمومیت‌ با دیگوکسین‌ را به‌ علت‌ کاهش‌ پتاسیم‌ خون‌ افزایش‌ دهد.


  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  عوارضی برای آن در انسان ثابت نشده است، با این وجود منافع دارو باید در برابر ضررهای احتمالی آن سنجیده شود. 


  • نحوه اثر دیورتیک: دارو در توبولهای کلیه بازجذب نمی‌شود و همین امر باعث افزایش اسمولاریته فیلترای گلومرولی می‌گردد و در نتیجه باعث دفع آب و مهار بازجذب سدیم و کلر می‌گردد. 
  • اثر ضدگلوکوم: این دارو اسمولاریته پلاسما را بالا برده و باعث افزایش جریان آب از چشم به پلاسما و کاهش فشار داخل چشم می‌گردد. 

  • نیمه عمر: 100 دقیقه
  • دفع: کلیوی 

  نام شرکت

  کشور سازنده

  دوز

  اشکال دارویی

  نام تجاری

  نام ژنریک

  شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران

  Iran

  20%  

  10%

  Injection Solution

   

  Mannitol


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.