مایکونازول (2)

Miconazole • بیماری های عفونی و انگلی
 • بیماری های پوست

  داروی با نسخه

  • Topical Cream: 2%
  • Vaginal Cream: 2%

  • کاندیدیاز جلدی و مهبلی- فرجی ناشی از کاندیداآلبیکنس و سایر گونه های کاندیدا
  • درمان کرم های حلقوی آلوده کننده بدن (تینآ کورپوریس)، دست (تینآ مانوم)، پا  (تینآ آپدیس)، کشاله ران  (تینآ آکروریس) یا ناخن (تینآ آگویوم)
  • درمان پتریازیس ورسیکالر

  •  یک اپلیکاتور (5 گرم) از کرم واژینال هنگام خواب به مدت 14-7 روز مصرف می شود. در صورت نیاز دوره درمان تکرار می شود.
  • کرم مایکونازول برای درمان کاندیدیاز پوستی با تینآ کورپورس، تینآ کروریس یا تینآ پدیس دو بار در روز (صبح و عصر) برای مدت 4 هفته و در درمان تینآ ورسیکالر یک بار در روز به مدت 10 روز مصرف می شود.

  • بثورات جلدی
  • تاول
  • سوزش و قرمزی و خارش همراه با سایر علائم تحریک پوست

  • دوره درمان حتی در صورت بهبودی علائم بیماری باید کامل گردد.
  • اقدامات بهداشتی در طول درمان برای بهبودی عفونت و ممانعت از عود مجدد آن باید رعایت گردد.
  • به طور معمول درمان توام همسر بیمار ضروری نیست. مگر آنکه علائم موضعی، خارش و التهاب پوست نواحی تناسلی در همسر بیمار هم بروز نماید.

  گروه C:

  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.