متفورمین+گلی بنکلامید

Metformin+Glibenclamide • Gliformin
 • Glycomin
 • Mellituform
 • Metfolamide
 • Metoglamin

  • بیماری های غدد درون ریز- هورمون ها

   داروی با نسخه

   Tablet: Metformine 500mg+Glibenclamide 2.5mg, Metformine 500mg + Glibenclamide 5mg


   • کنترل دیابت نوع 2 در بیمارانی که به درمان با تجویز متفورمین یا گلی بنکلامید به تنهایی پاسخ نداده اند.

   1-2 قرص در روز که همراه با غذا مصرف می شود.


   گروه C:

   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.