میدازولام

Midazolam • Midamax
 • Midazolex

  خواب آورهای آرامبخش ، ضد جنون ها

  • داروهای بیهوشی و بی حسی

   داروی با نسخه

   • Injection: 5 mg/1 ml (as HCl)Injection: 5mg/ml, 5mg/5ml
   • Syrup: 2 mg/ml
   • Buccal Solution: 10mg/ml

   • ایجاد تسکین‌ و فراموشی‌ قبل‌ از عمل‌ جراحی‌  یا اعمال تشخیصی مانند آندوسکپی
   • در موقع‌ القاء بیهوشی‌ و تسکین در بخش مراقبت های ویژه برای لوله گذاری داخل نای
   •  اعمال دندانپزشکی
   • جراحی های کوچک
   • محلول دهانی این دارو برای کنترل حملات صرعی مداوم یا تشنجات ناشی از تب بالا ممکن است استفاده شود.

   خوراکی

   کودکان:

   • در نوزادان و کودکان 6 ماه و بزرگتر، 0.25-0.5 mg/kg ، 30-45 دقیقه قبل از القای بی هوشی مصرف شود.
   • در کودکان 6 ماه تا 6 سال که همکاری خوبی با کادر پزشکی ندارند، ممکن است مقدار بیشتری مورد نیاز باشد.(1mg/kg)

   محلول دهانی(بوکال)

   بزرگسالان:

   • مقدار 10 میلی گرم به صورت دهانی مصرف می شود و در صورت نیاز می توان مصرف آن را یک بار پس از 10 دقیقه تکرار نمود.

   کودکان:

   •  در کودکان تا 6 ماهه مقدار 0.3mg/kg تا حداکثر 2.5 میلی گرم
   • در کوودکان 1-5 ساله مقدار 5 میلی گرم
   • کودکان 5-10 سال مقدار 7.5 میلی گرم

   تزریقی

   بزرگسالان:

   • جهت ایجاد تسکین قبل از جراحی و ایجاد فراموشی در بیماران با سن کمتر از 60 سال، مقدار 20-80 mcg/kg، تقریبا 30-60 دقیقه قبل از جراحی
   • در بیماران با سن بیشتر از 60 سال، 20-50 mcg/kg، تقریبا 30-60 دقیقه قبل از عمل تزریق عضلانی می شود.
   • به عنوان داروی کمکی در بیهوشی عمومی، در بیماران تا 55 سال، ابتدا 150-300 mcg/kg طی 20-30 ثانیه تزریق وریدی می شود.
   • در بیماران کمتر از 55 سال که از قبل داروی تسکین بخش مخدر دریافت کرده اند، 150-200 mcg/kg تزریق وریدی می گردد.

   کودکان:

   • جهت ایجاد تسکین قبل از جراحی و ایجاد فراموشی، در کودکان بیش از 6 ماه تا 5 سال، 50-100 mcg/kg از راه وریدی یا 100-150 mcg/kg از راه عضلانی
   • در کودکان 6-12 سال، 25-50 mcg/kg از راه وریدی یا 100-150 mcg/kg از راه عضلانی
   • در کودکان 16-12 سال مقدار مصرف مانند بزرگسالان است.
   • به عنوان داروی کمکی در بیهوشی عمومی، در کودکان 6 ماه تا 5 سال، 50-100 mcg/kg تزریق وریدی
   • در کودکان 6-12 سال، 25-50 mcg/kg
   • در کودکان 12-16 سال مانند بزرگسالان تزریق وریدی 

   • سرخوشی
   •  کنفوزیون
   •  حرکات تونیک و کلونیک
   •  آتاکسی
   •  اشکال در صحبت کردن
   •  پارستزی
   • سردرد
   •  آرامش بیش‌از حد
   •  هیپوتانسیون
   • تاکیکاردی
   •  کهیر
   •  بثورات جلدی
   •  خارش
   •  تاری دید
   •  دوبینی
   • نیستاگموس
   •  میوز
   •  افزایش ترشح بزاق
   •  تهوع  و یا  استفراغ
   •  سفتی در محل تزریق
   •  برونکواسپاسم
   •  دپرسیون تنفسی
   •  آپنه

   • مصرف‌ همزمان‌ این‌ دارو با داروهای‌ هوشبر، ضد جنون‌، ضد دردهای‌ اپیوئیدی‌، داروهای‌ ضد افسردگی‌، آنتی‌ هیستامین‌ ها، داروهای‌ ضد زیادی‌ فشارخون‌ مسدد گیرنده‌ آلفا آدرنرژیک‌ و با کلوفن‌ باعث‌ افزایش‌ اثرات‌ تسکینی‌ دارو می‌شود.
   • این‌ دارو سرعت‌ متابولیسم‌ کلونازپام‌ را افزایش‌ داده‌ و موجب‌ کاهش‌ اثر آن‌ می‌گردد.
   • مصرف‌ همزمان‌ این‌ دارو با  داروهای‌ ضد زیادی‌ فشارخون‌ موجب‌ افزایش‌ اثر کاهنده‌ فشارخون‌ می‌گردد.
   • سایمتیدین‌، اریترومایسین‌، دیلتیازم‌ و وراپامیل‌ متابولیسم‌ این‌ دارو را مهار و با افزایش‌ غلظت‌ پلاسمایی‌ میدازولام‌، اثر سداتیو آن‌ را افزایش‌ می‌دهند.
   • این‌ دارو اثر درمانی‌ لوودوپا را کاهش‌ می‌دهد.

   • جهت جلوگیری از بروز هیپوتانسیون ارتوستاتیک از تغییر وضعیت ناگهانی پرهیز نمایید. 
   • از رانندگی و سایر امور نیازمند هشیاری پرهیز نمایید. 

   گروه D:
   به دنبال مصرف آن شواهدی مبنی بر بروز خطر برای جنین انسان گزارش شده است. اما در صورت لزوم و نبود داروی مناسب دیگر می توان از این دارو در زمان بارداری استفاده کرد.


   ترشح این دارو در شیر ثابت نشده و مصرف آن در دوران شیردهی باید با احتیاط صورت گیرد. 


   نحوه اثر آرامبخش:

   مکانیسم دقیق ناشناخته  است احتمالا باعث تسهیل اثر   GABA می گردد. 


   • نیمه عمر: 6-2 ساعت
   • دفع : این‌ دارو در کبد متابولیزه‌ و از طریق‌ ادرار دفع‌ می‌شود.

   نام شرکت

   کشور سازنده

   دوز

   اشکال دارویی

   نام تجاری

   نام ژنریک

   اکسیر

   Iran

   15mg/3ml 5mg/1ml

   Injection

   Midazolex

   Midazolam HCl

   کاسپین تامین

   Iran

   15mg/3ml

   Injection

    

   Midazolam HCl

   دارو پخش

   Iran

   15mg/3ml 5mg/1ml

   Injection

    

   Midazolam HCl

   تهران شیمی

   Iran

   15mg/3mll 5mg/1ml

   Injection

   Midamax

   Midazolam HCl

   کیمیدارو

   Iran

   5mg/1ml

   Injection Solution

    

   Midazolam HCl

   ابوریحان

   ایران

   5mg/1ml

   Injection

    

   Midazolam HCl


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.