نیتروز اکساید

Nitrous Oxideبیهوش کننده های عمومی

 • داروهای بیهوشی و بی حسی

  داروی با نسخه

  • For Inhalation
  • For Inhalation: 50% Nitrous Oxide +50% Oxygen

  • بیهوش‌ کننده‌ برای‌ القاء و ادامه‌ بیهوشی‌
  • همچنین‌ درمقادیر کم در اعمال جراحی سزارین و زایمان طبیعی 

  • برای‌ القاء بیهوشی‌ 70%همراه‌ با 30% اکسیژن‌ و به‌عنوان‌ ادامه‌ دهنده‌ بیهوشی‌ 70 ـ 30 درصد همراه‌ با اکسیژن‌ استنشاق‌ می‌شود.
  •  برای‌ اعمالی‌ که‌ درآنها به‌ بیهوشی‌ کامل‌ بیمار نیاز نیست‌،50 ـ 25 درصد استنشاق‌ می‌شود.
  • در کودکان مقدار مصرف باید برای هر فرد جداگانه تعیین شود.

  • کم خونی مگالوبلاستیک
  • کاهش گویچه های سفید
  • عوارض نورولوژیک

  • نیتروس اکساید باید همراه حداقل 30% اکسیژن مصرف شود تا خطر بروز کاهش اکسیژن خون کاهش یابد.
  • نیتروس اکساید ممکن است به داخل کاف لوله داخل تراشه نفوذ کند. برای جلوگیری از این حالت، تخلیه ی دوره ای کاف لوله داخل تراشه توصیه می شود.
  • در صورتی که نیتروس اکساید برای مدت طولانی مصرف شده باشد، بعد از قطع مصرف برای جلوگیری از کاهش اکسیژن ناشی از انتشار دارو، باید اکسیژن خالص تجویز شود.

  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  دفع :  به‌ طور کامل‌ به‌ صورت‌ تغییر نیافته‌ از طریق‌ ریه‌ ها دفع‌ می‌شود


  نام ژنریک نام تجاری اشکال دارویی کشور سازنده نام شرکت
  Nitrous Oxide Nitrous Oxide Inhaler  ایران داروسازی گاز بیهوشی شمال
  Nitrous Oxide Nitrous Oxide Inhaler ایران درمان گاز

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.