نیکلوزاماید

Niclosamideداروهای ضد کرم

 • بیماری های عفونی و انگلی

  داروی با نسخه

  Chewable Tablet: 500mg


  • آلودگی به کرم های پهن

  • بالغین: مقدار 2 گرم در یک نوبت بعد از صبحانه سبک مصرف شود. 2 ساعت بعد از آن یک مسهل مصرف می شود. در درمان آلودگی به همینولپیس نانا 2 گرم در یک نوبت در روز اول و سپس 1 گرم در روز برای 6 روز مصرف می شود.
  • کودکان: در کودکان 6-2 سال در درمان آلودگی به تنیاسولیوم، دیفیلوبوتریوم لاتوم و تنیاساژیناتا 1 گرم و در درمان آلودگی به همینولیپس نانا 1 گرم در روز در یک نوبت در روز اول و 500 میلی گرم در روز برای 6 روز بعد مصرف می شود.

  • تهوع
  • استفراغ
  • درد شکم
  • سرگیجه
  • خارش

  • قرص های جویدنی این دارو باید کاملاً جویده و همراه با آب مصرف نمود.
  • بهتر است این دارو را با معده خالی یا بعد از غذای سبک (مانند صبحانه) مصرف کرد.
  • توصیه می شود که دو ساعت بعد از مصرف دارو یک مسهل نمکی مانند سولفات منیزیم مصرف شود.
  • تکرار دوره درمان ممکن است ضروری باشد.

  گروه B:
  در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


  نام ژنریک نام تجاری اشکال دارویی دوز کشور سازنده نام شرکت
  Niclosamide   Tablet 500mg Iran داروسازی پارس دارو

   


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.