هالوتان‌

Halothaneبیهوش کننده های عمومی

 • داروهای بیهوشی و بی حسی

  داروی با نسخه

  For Inhalation: 250mg/Bottle


  • عنوان‌ بیهوش‌ کننده‌ برای‌ القاء و ادامه‌ بیهوشی‌ 
  • با مقادیرمصرف‌ کم‌ همراه‌ با سایر بیهوش‌ کننده‌ها در جراحی‌ سزارین‌

  بزرگسالان‌: به‌ منظور القاء بیهوشی‌ مقدارمصرف‌ باید برای‌ هر فرد جداگانه‌ تعیین‌ شود. برای‌ القاء بیهوشی‌ بتدریج‌ به‌ میزان ‌4 ـ 2 درصد همراه‌ با اکسیژن‌ یا نیتروزاکساید استفاده‌ می‌شود و به‌ میزان ‌1.5 ـ 0.5 درصد برای‌ نگهداری‌ بیهوشی‌ مصرف‌ می‌شود.

  کودکان‌: به‌ منظور القاء بیهوشی‌ مقدارمصرف‌ باید برای‌ هر فرد جداگانه‌ تعیین‌ شود.


  • پدرصورت‌ وجود هیپرترمی‌ بدخیم‌
  • یرقان‌ باعلت‌ نا مشخص‌
  • سابقه‌ ابتلاء به‌ این‌ بیماری‌ها متعاقب‌ مصرف‌ قبلی‌ دارو

  • هالوتان‌ ممکن‌ است‌ باعث‌ سمیت‌ کبدی‌ به‌ صورت‌ یرقان‌ خفیف‌ تا نکروز کبدی‌ شود.
  • داروهای‌ بیهوش‌ کننده‌ همچنین‌ ممکن‌ است‌ باعث‌ اختلال‌ درمهارتهای‌ روانی‌ ـ حرکتی‌ شوند.
  • هذیان‌ و توهم‌ بعد از بیهوشی‌ از عوارض‌ نسبتا شایع‌ هالوتان‌ است‌.
  • هیپوکسمی‌
  • کاهش‌ فشارخون‌
  • آریتمی‌ گذرا

  • مصرف‌ همزمان‌ هالوتان‌ با آمینوگلیکوزیدها، و عوامل‌ مهارکننده‌ عصبی‌ ـ عضلانی‌، موجب‌ تشدید شل‌ شدن‌ عضلات‌ می‌گردد.
  • تجویز توأم‌ با تئوفیلین‌، ترکیبات‌ تقویت‌ کننده‌ سیستم‌ دوپامینی‌ مثل‌ لوودوپا و کاتکل‌ آمین‌ها (دوپامین‌، اپی‌نفرین‌، نوراپی‌ نفرین‌)، موجب‌ بروز، آریتمی‌ می‌گردد
  • مصرف‌ توام‌ فنی‌ توئین‌ با هالوتان‌ ممکن‌ است‌ باعث‌ افزایش‌ سمیت‌ کبدی‌ ناشی‌ از هالوتان‌ شود.

   


  • قبل‌ از تجویز دارو، ازعدم‌ مصرف‌ قبلی‌ دارو یا بروز عوارض‌ نسبت‌ به‌ آن‌ در بیمار باید اطمینان‌ حاصل‌ شود.
  • تکرار تجویز دارو در فاصله‌ زمانی‌ کمتر از 3 ماه‌ صحیح‌ نمی‌باشد.

  گروه C:      
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  تا حدود 20% مقدار مصرف‌ آن‌ متابولیزه‌ می‌شود. بین‌80 ـ 60 درصد آن‌ به‌ صورت‌ تغییر نیافته‌ ازطریق‌ ریه‌ ها دفع‌ می‌شود.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.