هموفیلتراسیون

Hemofiltration • بیماری های کلیوی و مجاری ادراری

  داروی با نسخه

  Solution: (Na 125 - 150 mEq + Mg 0.5 - 3 mEq  +  K  0 - 4.5  mEq  +  Ca  2 -5  mEq + Cl  90 - 120  mEq  +  Acetate/lactate/ Hydrogen  Carbonate  30 - 60  mEq +Glucose 0 - 25 mmol)/ L

   


  • حاوی الکترولیت های مشابه با پلاسما بوده و برای تصفیه خون در موارد دیالیز خونی منظم در نارسایی حاد کلیه به کار می رود.


  حجم و سرعت انفوزیون با توجه به شرایط بیمار و نظر پزشک تعیین می شود.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.