هیدروکورتیزون+ استیک اسید

Hydrocortisone+Acetic Acidکورتیکواستروئیدها

 • بیماری های گوش، حلق و بینی

  داروی با نسخه

  Otic Drop: Hydrocortisone 1%+AceticAcid 2%


  • برای پیشگیری و درمان عفونت های خارجی کانال گوش
  • پیشگیری و درمان التهاب مزمن گوش
  • اگزماتوئید خارجی
  • پیشگیری و درمان اوتیت سبورئیک خارجی

  • برای پیشگیری 2 قطره از محلول صبح و عصر در گوش مبتلا و برای درمان 3-5 قطره هر 4-6 ساعت به مدت 24 ساعت و سپس ادامه درمان با 5 قطره، 3-4 بار در روز به کار می رود.
  • مدت درمان ممکن است از چند روز تا چند هفته یا چند ماه بسته به شرایط درمان متغییر می باشد.

  • بی اشتهایی
  • ضعف
  • کاهش وزن
  • سوزش و خارش
  • تحریک گوش

  • در صورت عفونت گوش ئرمان نشده یا سوراخ بودن پرده گوش دارو با احتیاط مصرف گردد.
  • به منظور برقراری بهترین سطح تماس بین دارو و منطقه عفونی در گوش، باید قبل از مصرف دارو گوش از سرومن و ترشحات توسط پزشک به دقت پاک شود.
  • محلول های گوشی را می توان مستقیما به داخل مجرای گوش تجویز کرد یا از یک گاز اشباع شده با محلول که می تواند قبل از وارد شدن به مجرای گوش یا بعد از ورود اشباع گردد، استفاده کرد. این گاز پس از 24 ساعت خارج می گردد.

  گروه C:             
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.