وازوپرسین

Vasopressinهورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز

 • بیماری های غدد درون ریز- هورمون ها

  داروی با نسخه

  Injection: 20 U/ml


  • درمان دیابت بی مزه نوروژنیک
  • خونریزی های واریس های مری
  • تشخیص افتراقی دیابت بی مزه نوروژنیک از نوع نفروژنیک

  • در درمان دیابت بی مزه مقدار 5-20 واحد هر 4 ساعت از طریق تزریق زیر جلدی یا داخل عضلانی و در کنترل اولیه خونریزی واریسی مقدار 20 واحد طی بیش از 15 دقیقه از طریق تزریق وریدی تجویز می شود.

  • بیماری هی عروقی
  • زیادی فشار خون
  • نفریت مزمن با احتباس ازت

  • بی رنگ شدن پوست
  • تهوع
  • کرامپ های شکمی
  • احساس دفع
  • واکنش های حساسیتی
  • احساس دفع
  • انقباض عروق کرونر
  • مسمومیت با اب

  • اثرات ضدادراری در مصرف همزمان این دارو با کاربامازپین، کلرپروپامید تشدید می شود و توسط دمکلوسیکلینف لیتیم و نوراپی نفرین کاهش می یابد.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.