واکسن تب زرد

Yellow Fever Vaccineواکسن ها، ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها

 • بیماری های عفونی و انگلی

  داروی با نسخه

  • مقدار 0.5 میلی لیتر تزریق زیرجلدی می شود.

  • کودکان با سن کمتر از 9ماه
  • نقص ایمنی
  • ابتلا به هر نوع بیماری حاد 

  • تب و ناخوشی
  • سردرد
  • درد عضلانی

  • در واکسیناسیون همزمان با واکسن های تب زرد و هپاتیت ممکن است میزاتن پادتن مورد انتظار از واکسن تب زرد کاهش یابد. بنابراین بین تزریق این دو واکسن باید حداقل 1 هفته فاصله باشد

  • تا 8 هفته بعد از تزریق واکسن تب زرد از انتقال خون یا پلاسما خودداری شود.

  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.