واکسن خوراکی فلج اطفال

Poliovirus Oral Vaccine (OPV) • Poliovirus Oral Vaccine (OPV)

  واکسن ها، ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها

  • بیماری های عفونی و انگلی

   داروی با نسخه

   • ایجاد ایمنی فعال علیه ویروس فلج اطفال

   • دوره اولیه ایمنی سازی شامل سه نوبت 0.5 میلی لیتر، اولین 12-6 هفته بعد از تولد، دومین نوبت 8 هفته بعد از نوبت اول و نوبت سوم 12-8 ماه بعد از نوبت دوم. در مناطق آندمیک یک نوبت اضافی در 6 سالگی توصیه می شود. نوبت یاداوری واکسن در سنین 19-15 سالگی توصیه می شود.

   • در بیماران مبتلا به هر نوع بیماری حاد
   • استفراغ یا اسهال پایدار
   • بیماران با ضعف پیشرفته
   • بیماران دارای نقص ایمنی
   • افراد دارای سابقه فامیلی نقص ایمنی

   • به دلیل کاهش سطح ایمنی، در هنگام مصرف داروهای کاهنده دستگاه ایمنی از انجام واکسیناسیون باید خودداری کرد

   • به دلیل دفع ویروس از طریق مدفوع و آب دهان برای مدت 6 تا 8 هفته بعد از واکسیناسیون به مراقبت های بهداشتی توجه خاص شود.

   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.