واکسن مننگوکوکال

Meningococcal (A+C) Vaccine • Mencevax
 • Meningo
 • Menveo

  واکسن ها، ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها

  • بیماری های عفونی و انگلی

   داروی با نسخه

   • ایجاد ایمنی فعال علیه عفونت های Neisseria Meningitidis (مننژیت، سپتی سمی) در افراد با سن بیش از 2 سال که در نواحی اپیدمیک و آندمیک زندگی می کنند.

   مقدار 0.5 میلی لیتر تزریق زیرجلدی می شود.


   • واکنش های عمومی مانند سردرد، ناخوشی، تب، لرز، آدنوپاتی زیر بغل
   • درد، قرمزی و تورم در ناحیه تزریق

   تزریق واکسن ممکن است در همه افراد مصونیت ایجاد نکند.


   گروه C:                
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   نام ژنریک نام تجاری اشکال دارویی دوز کشور سازنده نام شرکت
   Meningococcal (A+C)  Vaccine   Injection   France Sanofi Pasteur

    


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.