واکسن هاری

Rabies Vaccine (VERO)واکسن ها، ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها

 • بیماری های عفونی و انگلی

  داروی با نسخه

  • واکسن هاری برای ایجاد ایمنی فعال علیه بیماری هاری مصرف می شود.

  • برای پیشگیری قبل از تماس در بزرگسالان و کودکان واکسن باید در روز 7، 28 و بعد از آن بر اساس مزان پادتن هر 2-5 سال داخل عضلانی تزریق می شود. برای نوبت یادآوری نیز هر 3 سال یک بار باید واکسن تزریق شود. برای پیشگیری بعد از تماس هر چه سریع تر بعد از تماس، ایمنوگلوبولین ضدهاری باید تجویز شود. قبل از تزریق ایمنوگلوبولین اسبی باید آزمون جلدی انجام شود.

  • درد موقت
  • قرمزی و تورم در ناحیه تزریق
  • سر درد
  • تهوع
  • تب ملایم
  • خستگی

  • در صورت استفاده از داروهای کاهنده دستگاه ایمنی همزمان با این واکسن در پیشگیری بعد از تماس، سطوح پادتن های ضدهاری باید حتما اندازه گیری شود.
  • مصرف بلند مدت کلروکین و سایر داروهای مشابه ضدمالاریا باعث کاهش پاسخ ایمنی نسبت به واکسن می شوند.

  • واکسیناسیون قبل از تماس برای افراد دارای نقص دستگاه ایمنی توصیه نمی شود.

  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  نام ژنریک

  نام تجاری

  اشکال دارویی

  دوز

  کشور سازنده

  نام شرکت

  Rabies Vaccine

  Rabipur

  Injection

   

  Germany

  Novartis Vaccines

  Rabies Vaccine

  Rabipur

  Injection

   

  India

  Novartis Vaccines


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.