واکسن ویروس واریسلا

Varicella Virus Vaccineواکسن ها، ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها

 • بیماری های عفونی و انگلی

  داروی با نسخه

  • ایجاد ایمنی علیه ابله مرغان

  • برای کودکان 1-12 سال، در 15 ماهگی مقدار 0.5 میلی لیتر از راه زیر جلدی تزریق و یک نوبت دیگر حداقل سه ماه بعد و یا در سن 4- سالگی تزریق می شود.
  • برای افراد با سن بیش از 13 یال، واکسن در دو نوبت هر بار 0.5 میلی لیتر به فاصله 8-4 هفته از یکدیگر در سطح بیرونی عضله بازو تزریق شود.

  • سرطان بدخیم مغز استخوان و دستگاه لنفاوی
  • مصرف همزمان داروهای کاهنده دستگاه ایمنی
  • پرتودرمانی
  • نقض دستگاه ایمنی
  • سل درمان نشده
  • سابقه فامیلی نقص ایمنی ژنتیکی
  • هرگونه بیماری حاد و بیماری عفونی همراه با تب

  • درد
  • خارش
  • تورم
  • قرمزی
  • هماتوم و سفتی در محل تزریق
  • جوش

  • بیماران تحت درمان با داورهای کاهنده دستگاه ایمنی در مقایسه با افراد سالم حساسیت بیشتری به ابتلا و عفونت دارند. در این بیماران واکسیناسیون با ویروس زنده ضعیف شده منجر به بروز جوش های جلدی و بیماری منتشر می شود.
  • واکسیناسیون باید حداقل 5 ماه بعد از انتقال خون یا پلاسما، تجویز ایمنوگلوبولین ها ضدابله مرغان انجام گردد. همچنین تا 2 ماه بعد از واکسیناسیون از تزریق امنوگلوبولین ها خودداری شود.

  • به دلیل احتمال انتقال بیماری، افراد .اکسینه شده باید از تماس نزدیک با افراد مستعد پرهیز نمایند.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.