پاراتورمون

Parathormonداروهای استخوان ساز

 • بیماری های غدد درون ریز- هورمون ها

  داروی با نسخه

  Injection: 100U/ml


  • داروی کمکی در تشخیص افتراقی کم کاری غده پاراتیروئید
  •  درمان‌ کم‌ کاری‌ حاد غده‌  پاراتیروئید همراه‌ با تتانی‌ به‌ منظور افزایش‌ غلظت‌ کلسیم‌ پلاسما

  • تشخیص‌ افتراقی‌ کم‌ کاری‌ غده‌ پاراتیروئید، مقدار 200 U به صورت داخل وریدی تزریق می شود.
  • در تتانی‌ شدید ناشی‌ از کم‌ کاری‌ پاراتیروئید، مقدار 40 ـ 20 واحد هر12 ساعت‌ یکبار مصرف‌ می‌شود. 

  در افرادی‌ که‌ غلظت‌ خونی‌ کلسیم‌ آنها بالا می‌باشد.


  • تهوع و یا استفراغ
  • ناراحتی شکم
  • اسهال
  • طعم فلزی
  • بی‌اشتهایی
  • هیپرکلسمی
  • واکنشهای آلرژیک
  • ضعف

  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  • نیمه‌ عمر :کوتاه
  • دفع : کمتر از یک‌ درصد دارو از راه‌ ادرار دفع‌ می‌شود.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.