پارا- آمینوبنزوئیک اسید (پابا)

Para-Aminobenzoic Acid (PABA) • بیماری های پوست

  داروی با نسخه

  • محافظت کننده پوست در مقابل نور خورشید

  • مقدار کافی از دارو روی مناطقی از پوست که در معرض آفتاب قرار دارد، مالیده شود.
  • مصرف دارو باید هر ساعت یک بار بعد از شنا کردن یا تعریق بیش از حد تکرار شود.

  • درماتیت آلرژیک تماسی
  • بثورات جلدی

  • در صورت بروز تحریک یا بثورات جلدی از مصرف دارو باید خودداری شود.
  • از تماس دارو با چشم ها باید خودداری شود.
  • این دارو ممکن است باعث تغییر رنگ لباس ها شود.

  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.