پارومومایسین

Paromomycin • بیماری های گوارشی
 • بیماری های عفونی و انگلی

  داروی با نسخه

  • Capsule: 250mg 
  • Syrup: 125mg/5ml 

  • عفونت های تک یاخته ای مانند آمیبیاز روده‌ای 
  • کاهش فلور میکروبی روده پیش از عمل جراحی
  • درمان اغمای کبدی

  • آمیبیاز روده ای: mg/kg/day 20-30 در مقادیر منقسم همراه با غذا برای مدت 10-5 روز
  • کاهش فلور میکروبی روده: 4 گرم در روز در مقادیر منقسم با فواصل زمانی ثابت برای مدت 6-5 روز

  • اختلال عملکرد کلیه
  • انسداد روده
  • حساسیت مفرط

  • ورتیگو
  • سردرد
  • بثورات جلدی
  • اگزانتم
  • خارش
  • اتوتوکسیسیتی
  • بی‌اشتهایی
  • تهوع و استفراغ
  • اسهال
  • کرامپ‌های شکمی
  • سوزش سردل
  • یبوست
  • سندرم سوءجذب
  • هماچوری
  • نفروتوکسیسیتی
  • ائوزینوفیلی

   

  توجه: درصورت ایجاد واکنش افزایش‌ حساسیت مصرف دارو باید قطع گردد. 


  مورد قابل توجهی گزارش نشده است.


  • دارو را همراه یا بعد از غذا میل کنید.
  • در صورت ایجاد وزوزگوش، کاهش شنوایی و یا ایجاد سرگیجه، مصرف دارو را قطع و به پزشک مراجعه نمایید.

  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  بی‌ ضرربودن مصرف این دارو در دوران شیردهی ثابت نشده است. 


  مکانیسم اثر:

  • اثر ضد آمیب: مکانیسم دقیق اثر این دارو شناخته نشده است. 
  • اثر کمکی در کومای کبدی: این دارو باکتریهای تولیدکننده نیتروژن در روده را از راه توقف سنتز پروتئین، مهار می‌کند.

  دفع: این دارو از راه مدفوع دفع می‌شود.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.