پارومومایسین+اوره

Paromomycin+Urea • بیماری های پوست

  داروی با نسخه

  Ointment: Paromomycin 15g + Urea 10g


  • عفونتهای پوستی باکتری های گرم منفی هوازی و گونه هایی از استافیلوکوکوس

  مقدار کافی از دارو 4-3 بار در روز موضعی مصرف شود.
   


  قرمزی، خارش و حساسیت به نور در پوست


  آنتی‌بیوتیک موضعی است.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.