پاسی‌ پی

Pasipayداروهای گیاهی

 • بیماری های اعصاب و روان
 • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  •  آرامبخش‌
  •  خواب‌ آور در تنش‌های‌ عصبی‌
  •  بی‌ خوابی‌ 

  • کودکان‌ 6 ـ 2 سال‌: 6 قطره‌ سه‌ بار در روز و 10 قطره‌ هنگام‌ خواب‌.
  • بزرگسالان‌ و کودکان‌ بالای‌ 6 سال‌:  10قطره‌ 3 بار در روز و 30 ـ 25 قطره‌ شب‌ هنگام‌ خواب‌.
  • در افراد بالای‌ 65 سال‌ بهتر است‌ مصرف‌ دارو را از مقادیر کم‌ آغاز کرده‌ و مقدار ‌را به‌ تدریج‌  افزایش‌ داد.

  • مصرف‌ مقادیر زیاد این‌ فرآورده‌  ممکن‌ است‌ باعث‌ ایجاد خواب‌ آلودگی‌ و افزایش‌ اثر داروهای‌ مهارکننده‌ منوآمین‌ اکسیداز MAOI  شود.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.