پتنت آبی

Patent Blue V • عوامل تشخیصی

  داروی با نسخه

  (Injection: 2.5% (2 ml


  • بررسی وضعیت عروق لنفاوی و شریان ها

  بالغین: 10-1 mg  از محلول 2.5% از راه داخل عروقی یا زیرجلدی تزریق می‌شود. 


  داروی کمکی در تشخیص وضعیت عروق لنفاوی و شریان هاست.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.