پماد ساده چشمی

Simple Eye Ointment • بیماری های چشم

  داروی بدون نسخه

  Ophthalmic Ointment: Yellow Soft Paraffin 80g + Woolfat 10g + Liquid Paraffin q.s. 100g


  • به عنوان نرم کننده چشم

  یک یا چند بار در روز بر روی ملتحمه چشم مصرف می شود.


  گروه B:
  در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.