پنتتات - ایندیوم 111

111In-Pentetate ( 111 IN-DTPA) • رادیوایزوتوپ ها
 • عوامل تشخیصی

  داروی با نسخه

  Injection: 1mCi/mL


  • بررسی سیسترنوگرافی یا مطالعه جریان مایع مغزی نخاعی (CSF) در مغز
  • شناسایی هیدروسفالوس با فشار طبیعی
  • نشت های CSF
  • بررسی شانت های CSF
  • تشخیص و تعیین مقدار آبریزش بینی 

  • مقدار 0.5 میلی کوری داخل نخاع به آهستگی تجویز می شود. تصویربرداری 4، 24 و 48 ساعت بعد صورت می گیرد.
  • برای بررسی تخلیه معده مقدار µCi 100 همراه با 114 میلی لیتر آب به صورت خوراکی تجویز می شود.

  • مننژیت آسپتیک
  • واکنش های تب زا

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.