پگفیلگراستیم

Pegfilgrastim • Neulasta
 • Pdlasta
 • Pegagen

  محصولات خون، افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز

  • بیماری های خون و سرطان

   داروی با نسخه

   Injection: 6 mg/0.6mL


   • کاهش مدت زمان نوتروپنی
   • کاهش میزان بروز نوتروپنی همراه با تب در موارد شیمی درمانی بیماری های بدخیم (به استثنای لوسمی میلوئید مزمن و سندرم های میلودیسپلاستیک)

   در بالغین مقدار 6 میلی گرم 24 ساعت پس از هر دوره شیمی درمانی تزریق زیرجلدی می شود.


   • اختلالات معدی - روده ای
   • بی اشتهایی
   • سردرد
   • ضعف
   • تب
   • دردهای عضلانی - اسکلتی
   • درد استخوانی
   • طاسی
   • واکنش در محل تزریق
   • ترومبوسیتوپنی
   • لکوسیتوز

   گروه C:                
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.