کامودرما

Kamoderma • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  Ointment: حاوی اسانس بابونه


  • التهابات پوستی
  • آزردگی های جلدی ناشی از خراش ها و بریدگی های سطحی
  • خشکی و ترک های پوست

  روزی 4-2 بار روی موضع مالیده شود.


  واکنش های آلرژیک (درماتیت تماسی)


  از تماس دارو با چشم و سایر مخاط خودداری شود.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.